సత్యమునకై పొరాటం క్యాటలాగ్

పత్రిక టైటిల్స్ వెలువడిన సంవత్సరం
యషువ మెస్సియ మ్రానుపై మరణించలేదా?
 • యషువ మెస్సియ జన్మదినము
 • హ్యాపీ క్రిస్మస్- హ్యాపీ న్యూ ఇయర్
Nov-Dec-2019
అపోస్తలులు, సువార్తికులు, కాపరులు, ఉపదేశకులు, ప్రవక్తలు
 • ఇశ్రాయేలీయులు-అన్యులు
 • పరమతండ్రి సమాజము-సాతాను సమాజము
Jul-Aug-2019
మీ సంఘము ఆది అపోస్తలుల క్రమములో ఉన్నదా?
 • ఆది అపోస్తలుల కాలములో అబద్ద బోధకులు
 • ఇశ్రాయేలీయులు-అన్యులు
May-Jun-2019
దెబ్బ మీద దెబ్బ కొట్టడం...అదే సాతాను టార్గెట్
 • బైబిల్ ప్రకారము ప్రమాణము చెయ్యకూడదా?
 • మోసగాడు మలచుకుంటాడే గాని తప్పును ఒప్పుకోడు
Mar-Apr-2019
మొదటి శతాబ్దములో ఆది అపోస్తలులు బోధించి, స్థాపించిన సమాజములు
 • ఆది అపోస్తలుల కాలంలో అబద్దబోధకులు?
 • ఇశ్రాయేలీయులు-అన్యులు
Aug-Sept-2018
దేవుళ్ళలో యావె దేవుడు-దేవుళ్ళలో యావెయే దేవుడు Jan-2016
ఆది అపోస్తలులు - నకిలీ అపోస్తలులు
 • యషువ మెస్సియ, ఆయన శిష్యుల కాలంలొ ఆదివారం సంఘాలు ఎక్కడ?
 • ఆది అపోస్తలులు యేసుక్రీస్తు నామము బోధించారా?
June-July-2015
శరీరధారియైన యావె...యషువ మెస్సీయ Aug-Sept-2014
యూదయ క్రైస్తవ జనాంగము మీద ఉన్న ముసుగు
 • పరమతండ్రి(యావె) సమాజము-కౌజుపిట్ట(సాతాను) సమాజము
Feb-Mar-2014
అబద్దబోధకుల క్రొత్త సంవత్సరం "జనవరి-1"
 • క్రైస్తవ్యములో మానవ కల్పిత బోధలు
 • మాటల్లో ఆత్మీయులే క్రియల్లోనే శత్రువులు
 • మన భక్తి వ్యర్ధానుసారమా? వాక్యానుసారమా?
Jan-2014
డిసెంబర్ 25న ఎవరు పుట్టారో మీకు తెలుసా?
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము
 • ఈ క్రొత్త సంవత్సరము ఎవరిది? ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
 • మీరు పొందిన బాప్తీస్మము వాక్యానుసారమేనా?
 • నీతిగలవారికే శ్రమలెందుకు
 • "ఆదివారం ఆరాధన" ఎలా వచ్చింది?
Dec-2013
గుడ్ ఫ్రైడే-ఈస్టర్ ఆచరించేవారలారా! మీకు సమాధానము కలుగును గాక.
 • విశ్వాసులు సమాజమును నడిపింపవచ్చునా?
Oct-Nov-2013
సకల మానవుల మూలపితరులైన ఆదాము-హవ్వల దేవుడు ఎవరు?
 • కౌజుపిట్టగాళ్లు పాస్టర్లా? యాజకులా? సిగ్గుచేటు-సిగ్గుచేటు
 • బైబిల్ మరియు భారతీయ శిక్షాస్మౄతి-2
Aug-Sep-2013
బైబిల్ మరియు భారతీయ శిక్షాస్మౄతి-1
 • మన రక్షకుడు ఎవరు? ఆయన పేరేమిటి?
July 2013
బోధకులారా! మీరు బోధించేది ఏ సువార్త? May-June-2013
డిబేట్ అని చెప్పి...ప్రజలను మోసం చేసిన యస్.విజయప్రసాద్ రెడ్డె Apr-2013
దేవుని ప్రణాళికలో ఉన్నది క్రైస్తవులా? ఇశ్రాయేలీయులా?
 • క్రైస్తవులను మీరు పాతనిబంధన పాటించుచున్నారు గదా!
March-2013
యెలొహీం ఒక్కడే
 • ఆది అపోస్తలులు ఇచ్చిన బాప్తీస్మములు
 • తెలివి వివేచన లేని క్రైస్తవ జనాంగం
Jan-Feb-2013
మెస్సీయ జన్మదినము నెరుగని క్రైస్తవులు
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము ఏతనీము 15
 • ఈ క్రొత్త సంవత్సరము ఎవరిది? ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
 • క్రైస్తవులైన మీరు పాతనిబంధన పాటించుటలేదా?-1
 • ఎందుకు వేరైపొతారు?
Dec-2012
గొఱ్ఱె చర్మం ధరించిన క్రూరమైన తోడేళ్ళు
 • ఆమేన్ అంటే అమ్మోను దేవతా?
Oct-Nov-2012
సహోదరులనబడిన వారిలోనే సాతానున్నాడు-జాగ్రత్త
 • దుర్దినములు రాకముందే
Aug-Sep-2012
మీరు చేసేది ఎవరి సువార్త? ఆది అపోస్తలుల సువార్తా లేక అపవాది సువార్తా?
 • బోధంటే ఏమిటి? విమర్శించి బోధింపవచ్చునా?
 • పరమతండ్రి ప్రవక్తలతో పరిహాసమా?
July-2012
మెస్సీయ శిష్యులు ఏమి బోధించారో మీకు తెలుసా?
 • యావె సేవకులైన మీరు ఇలా సవాల్ చేయగలరా?
 • ఆ ద్రాక్షతోటే, అతని భార్యయే, అతడే, ఆ సొమ్మే ఎందుకు కావాలి?
 • యావె యషువ మెస్సీయ నామములలో అబద్ద బోధకులు
May-June-2012
ఎవరు మంచివారు కారు? Mar-Apr-2012
బైబిలు పండుగలు
 • ఆయన పేరేమో నీకు తెలియునా?
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము
 • యషువ మెస్సియ, ఆయన శిష్యుల కాలంలొ ఆదివారం సంఘాలు ఎక్కడ?
 • "ఆదివారం ఆరాధన" ఎలా వచ్చింది?
 • యషువ మెస్సియ ఎవరు ఎప్పటివాడు? యేసుక్రీస్తు ఎవరు ఎప్పటివాడు?
 • ఆది అపోస్తలులకు యేసుక్రీస్తు నామము తెలుసా?
 • మీరు క్రైస్తవులా? అయితే యిది మీకోసమే
Feb-2012
హ్యేపీ క్రిస్మస్ - హ్యేపీ న్యూ ఇయర్
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము
 • యషువ మెస్సియ, ఆయన శిష్యుల కాలంలొ ఆదివారం సంఘాలు ఎక్కడ?
 • "ఆదివారం ఆరాధన" ఎలా వచ్చింది?
 • యషువ మెస్సియ ఎవరు ఎప్పటివాడు? యేసుక్రీస్తు ఎవరు ఎప్పటివాడు?
 • ఆది అపోస్తలులు యేసుక్రీస్తు నామము బోధించారా?
 • మీరు క్రైస్తవులా? అయితే యిది మీకోసమే
 • యషువ మెస్సీయ నిజమరణ పునరుత్థాన దినములు
Jan-2012
డిసెంబర్ 25న ఎవరు పుట్టారో మీకు తెలుసా?
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము
 • యషువ మెస్సియ, ఆయన శిష్యుల కాలంలొ ఆదివారం సంఘాలు ఎక్కడ?
 • అబద్ద బోధకుల ఆదివారం ఆరాధన
 • యషువ మెస్సియ ఎవరు ఎప్పటివాడు? యేసుక్రీస్తు ఎవరు ఎప్పటివాడు?
 • మీరు క్రైస్తవులా? అయితే యిది మీకోసమే
 • క్రొత్త నిబంధనలో విశ్రాంతిదినములు
Nov-Dec-2011
పర్ణశాలల పండుగ
 • పరమతండ్రి మనుష్యులతో మాట్లాడే విధానాలు
Sep-Oct-2011
అపోస్తలుడైన సౌలు- దేశసంచారులు, మాంత్రికులునైన యూదులు, స్కెవయను కుమారులు
 • ఇది శత్రువు చేసిన-చేస్తున్న-చేయబోయే పని-3
Aug-2011
యషువ మెస్సియ, ఆయన శిష్యుల కాలంలొ ఆదివారం సంఘాలు ఎక్కడ?
 • మహా మంచి భక్తులే కాని తండ్రి చిత్తం ఎరుగరు
 • యషువ మెస్సియ ఎవరు ఎప్పటివాడు? యేసుక్రీస్తు ఎవరు ఎప్పటివాడు?
July-2011
యషువ మెస్సియ, ఆయన శిష్యుల కాలంలొ ఆదివారం సంఘాలు ఎక్కడ?
 • మహా మంచి భక్తులే కాని తండ్రి చిత్తం ఎరుగరు
 • యషువ మెస్సియ ఎవరు ఎప్పటివాడు? యేసుక్రీస్తు ఎవరు ఎప్పటివాడు?
June-2011
సాతాను టార్గెట్ - సాతానుకి టార్గెట్
 • జీవము గల దాని కొరకు ఎవరు వెదకుచున్నారు
May-2011
అబద్ద బోధకుల ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారము
 • క్రొత్త నిబంధన ఏ భాషలో వ్రాయబడినది?
 • ఆది అపోస్తలుల కాలంలో అబద్దబోధకులు
 • సువార్తకు అడ్డుబండలు విశ్వాసులు, సువార్తికులే
 • విశ్వాసీ! నీవు ఏ కట్టులో ఉన్నావు?
 • ప్రశ్నలు - జవాబులు
Apr-2011
అబద్ద బోధకుల సున్నతి
 • ఇది శత్రువు చేసిన-చేస్తున్న-చేయబోయే పని-2
Feb-Mar-2011
ద్రాక్షతోటలను చెరుపు గుంటనక్కలు
 • ఇది శత్రువు చేసిన-చేస్తున్న-చేయబోయే పని-1
 • ప్రశ్నలు-జవాబులు
Jan-2011
డిసెంబర్ 25న ఎవరు పుట్టారో మీకు తెలుసా?
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము
 • ఈ క్రొత్త సంవత్సరము ఎవరిది? ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
 • మీరు పొందిన బాప్తీస్మము వాక్యానుసారమేనా?
 • యావెజనుల నిరీక్షణ
Oct-Nov-Dec-2010
పర్ణశాలల పండుగ
 • రాజీపడని ఏలీయా ప్రవక్త
 • మొదటి శతాబ్దము నుండి నేటివరకు
 • యావెజనునికి శొధనలు ఎలా వస్తాయి
Sept-2010
మధ్యవర్తులు
 • నీతి నిమిత్తం హింసింపబడువారు ధన్యులు
 • సమస్య-పరిష్కారం
Aug-2010
దురాత్మ యొక్క లక్షణములు
 • ఒంటరిగా ఉన్నావా? వెలివేయబడినావా?
 • సాతానుడు ఎక్కడా మనశ్శాంతిగా ఉండనివ్వడు
Jul-2010
పాతనిబంధన యాజకులు-క్రొత్త నిబంధన యాజకులు
 • యషువ మెస్సీయ శరీరము ధరించిన యెలొహీం
 • టీజింగ్ డెవిల్స్
 • సంక్రమించిన పాపములు
 • పెండ్లి చేసుకోకుండా తిరుగుచున్న అబద్ద బోధకులు
June-2006
ప్రథమఫలముల పండుగ ప్రతీ సం||రం ఆదివారముననే వచ్చునా
 • అపోస్తలులు, ప్రవక్తలు, సువార్తికులు, కాపరులు, ఉపదేశకులు
May-2010
ఆది అపోస్తలులు - నకిలీ అపోస్తలులు
 • యషువ మెస్సియ కాడా (సీరియల్-8)
Mar-Apr-2010
అబద్ద బోధకుల ప్రభురాత్రి భోజన సంస్కారము
 • ఆది అపోస్తలులకు యేసుక్రీస్తు నామము తెలుసా?
 • వాక్యంతో సరిదిద్దుకుంటావా?లేక సాతాను ఆత్మతో సమర్ధించుకుంటావా?
 • యషువ మెస్సియ కాడా (సీరియల్-7)
Feb-2010
లోకాన్ని విడిచి వాక్యంలోకి రండి
 • తిరుగుబాటుదారులకు సువార్త
Jan-2010
డిసెంబర్ 25న ఎవరు పుట్టారో మీకు తెలుసా?
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము
 • ఈ క్రొత్త సంవత్సరము ఎవరిది? ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
 • మీరు పొందిన బాప్తీస్మము వాక్యానుసారమేనా?
 • నీతిగలవారికి శ్రమలెందుకు
 • అబద్ధబోధకుల "ఆదివారం ఆరాధన"
Nov-Dec-2009
పాస్టర్లను నమ్మి పాతాళానికి పోకండి
 • యషువ మెస్సియ కాడా (సీరియల్-6)
 • తండ్రియైన యెలొహీం అసలు పేరేంటి
Oct-2009
తండ్రియైన యెలోహీం అసలు పేరేమిటి
 • ఆది అపోస్తలులకు యేసుక్రీస్తు నామము తెలుసా?
Sept-2009
వెఱ్ఱితనము-బలహీనత
 • వధువు-వేశ్య
 • మరి యెక్కువ కీడు నీకు కలుగకుండునట్లు ఇకను పాపము చేయకు
 • యావెజనుడంటే
 • ప్రభావము
 • గురువును పోలిన శిష్యుడు
 • యషువ మెస్సియ కాడా (సీరియల్-5)
Jul-Aug-2009
యషువ ఎవరో నీకు తెలుసా?
 • క్రొత్త నిబంధన అంటే ఏమిటో తెలియని యూదయ-క్రైస్తవ జనాంగము
 • యషువ మెస్సియ కాడా (సీరియల్-4)
June-2009
ప్రార్థన-విజ్ఞాపన ప్రార్థన
 • ఎందుకు వేరైపొతారు?
 • ఎందుకు ద్వేషిస్తారు?
 • యషువ మెస్సియ కాడా (సీరియల్-3)
 • యావె-యషువ యిద్దరు కాదు ఒక్కరే
May-2009
లేవీయకాండము 23వ అధ్యాయము + యెహొషువ 5:10-12 లోని సత్యము Apr-2004
ఇండియాలో యషువ మెస్సియ నామము ఎప్పుడు ఎక్కడ ఎవరికి బయలుపర్చబడింది?
 • ఆమెన్ అంటే అమ్మోను దేవతా?
 • యషువ మెస్సియ కాడా? (సీరియల్-2)
Mar-2009
సార్వత్రిక క్రైస్తవ సమాజమునకు నా పిలుపు పరిచర్య Feb-2009
యషువ మెస్సియ కాడా? (సీరియల్-1) Jan-2009
మెస్సియ జన్మదినము ఎప్పుడు? ఆచారము ఏమంటుంది? వాక్యం ఏమి చెబుతుంది?
 • యషువ మెస్సియ బోధకు ప్రజల స్పందన-ప్రతిస్పందన
Nov-Dec-2008
త్రిత్వము యొక్క చరిత్ర July-2008
తెలుగు బైబిల్ చరిత్ర June-2008
ప్రవక్తల పరిచర్య
 • సంపాదకీయం (సున్నతి గూర్చి సహోదరుడు యదీద్యాకు సమాధానము)
 • ధర్మశాస్త్రమును గూర్చి నీకు తెలిసినదెంత?
 • బైబిలు క్యాలెండరు: బైబిలు పండుగలు
 • ప్రభు దినము శనివారమా లేక ఆదివారమా?
Mar-Apr-2008
పరిశుద్ధులకు ఒక్కమారే అప్పగింపబడిన బోధ
 • సంపాదకీయం: ఆది అపోస్తలుల కాలంలో అబద్దబోధకులు
 • అ||కార్య 20:7 అనేక తర్జుమాలలో
 • 1 కొరింధీ 16:2 ఆదివారపు ఆరాధన చందా కాదు
 • ప్రభు దినము శనివారమా లేక ఆదివారమా?
Jan-Feb-2008
ప్రభువుదినము శనివారమా లేక ఆదివారమా
 • యావె నియామక కాలములు
Nov-Dec-2007
బోధంటే ఏమిటి? బోధించాక ఏమిటి?
 • ఆదికాండములో ధర్మశాస్త్రము
 • ఇశ్రాయేలూ, నీ భాగ్యమెంత గొప్పది
Sep-Oct-2007
పెంతెకొస్తు పండుగ దినమును లెక్కించుట ఎట్లు? Aug-2007
ఈ క్రైస్తవ సంఘాలు అన్నీ ఎవరివి? ఎవరి ఆధీనంలో ఉన్నాయి? ఎవరి ఆధీనంలో ఉండాలి?
 • మీరు కూడా వెళ్ళిపోవలెనని యున్నారా?
 • రెండవ పస్కా?
June-July-2007
నిజమైన యావె సేవకుడు అందరికీ మంచివాడు కాలేడు
 • సువార్తకు అడ్డుబండలు ఎవరు?
 • బాలుడు నడువవలసిన త్రోవను వానికి నేర్పుము
May-2007
క్రొత్త నిబంధనలొ పస్కా పండుగ Apr-2007
బైబిలు పండుగలు Mar-2007
పెండ్లి కాని వాడు పాస్టర్ ఏమిటి? తన ఇంటిని ఏలనివాడు సమాజకాపరి ఏమిటి
 • ఆది అపోస్తలుల బోధకు నకిలి అపోస్తలుల బోధకు ఉన్న వ్యత్యాసములను పరిశీలించండి
Feb-2007
అపోస్తలుడైన సౌలు డేరాలు కుట్టి సువార్త చేసాడా? Jan-2007
డిసెంబర్ 25న ఎవరు పుట్టారో మీకు తెలుసా?
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము ఏతనీము 15
 • ఈ క్రొత్త సంవత్సరము ఎవరిది? ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
 • దినములతో సంబంధం లెదంటున్న దొంగ బోధకులు
Dec-2006
అబద్ద బోధకుల త్రిత్వము, దిత్వము - 2
 • స్వస్థపడగోరుచున్నావా?
Nov-2006
అబద్ద బోధకుల త్రిత్వము, దిత్వము - 1 Oct-2006
ఆది అపోస్తలుల సమాజము ఏది? - 2
 • భక్తిహీనులు అప్పు చేసి తీర్చకయుందురు
 • యావె భక్తి గల స్త్రీ - దయ్యపు స్త్రీ
Sept-2006
ఆది అపోస్తలుల సమాజము ఏది? - 1 Aug-2006
ధర్మశాస్త్రము నెరుగని క్రైస్తవ జనాంగము శాపగ్రస్తమైనది మరియు మోసకరమైనది Feb-2006
బైబిలు సొసైటీ వారి మోసం-1
 • గ్రీకు బైబిల్లో లేని ఆదివారము
Jan-2006
డిసెంబర్ 25న ఎవరు పుట్టారో మీకు తెలుసా?
 • ఈ క్రొత్త సంవత్సరము ఎవరిది? ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
Dec-2005
పునాది సిద్దాంతములు ఎరుగని క్రైస్తవులు
 • ప్రశ్నలు జవాబులు
Nov-Dec-2005
పునాది సిద్దాంతములు ఎరుగని క్రైస్తవులు
 • ప్రశ్నలు జవాబులు
Aug-Sept-2005
ఆత్మీయ జీవితానికి అడ్డుబండలు
 • ఆయనే నిన్ను ఎడబాస్తే
July-2005
విశ్రాంతిదిన ఆరాధన యెవరికి నిలచియున్నది? Sept-Oct-2004
సర్వశక్తుని నిజమైన నామము ఏది? Aug-2004
ద్రాక్షతోటలను చెరుపు గుంటనక్కలు July-2004
అన్ని సమాజములకు ఒక్కటే క్రమము. ఎవడి ఇష్టం వాడిది అనుట సాతాను మాట.
(యూదులకు అన్యులకు ఒకే కట్టడ)
June-2004
మీకు మాదిరి యెవరు?
 • మీ తిరుగుబాటు యెవరి మీద?
Apr-May-2004
విమర్శించి బొధించేది ఎవరు?
 • నీ నొటి మాటను బట్టియే నీకు తీర్పు
Feb-2004
అబద్ధబోధకుల క్రిస్మస్ డిసెంబర్ 25
 • యషువ మెస్సీయ జన్మదినము ఏతనీము 15
Nov-2003
అబద్ధబోధకుల "ఆదివారం ఆరాధన" Oct-2003
జీతగాళ్ళు గొర్రెల కాపరులు కారు
 • పర్ణశాలల పండుగ(యషువ మెస్సీయ జన్మదినము)
Sept-2003
బలహీనుల విమోచకుడు బలవంతుడు
 • ఎందుకు వేరైపొతారు?
 • త్యాగానికి ఫలితం మోసమా
July-2003
లాభమా? - లక్ష్యమా
 • దినములతో సంబంధం లేదంటున్న దొంగ బోధకలు
Mar-2003
back to top